Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunt - Concurs pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar (comp. Asistenta Sociala)

Anunt - Concurs pentru ocuparea postului vacant de mediator sanitar (comp. Asistenta Sociala)

Anunț cont unic

Anunț contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire"

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC - Aviz Mediu P.U.G


PRIMĂRIA --> Asistenţă socială

ANUNT CONCURS ASISTENT SOCIAL

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
UAT COMUNA PUIESTI

NR. 8631 DIN 23.07.2020

ANUNT CONCURS
Dosarele de inscriere in vederea recrutarii si selectiei specialistilor – asistent social- grup tinta, in
cadrul proiectului DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE , POCU/460/4/6/126924

Primaria Comunei Puiesti , Judetul Vaslui , organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post contractual , vacant , de asistent social (COD COR 263501) ¼ norma de lucru (2 ore/zi) , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti , judetul Vaslui , astfel :
- in data de 24.08.2020 , ora 10.00 , - proba scrisa ,
- in data de 25.08.2020 , ora 10.00 , - interviul ,

I. Conditii generale si specifice de ocupare a postului ;
* Conditii generale :
La concurs pot participa persoanele care indeplinesc conditiile generale prevazute de art 3 din HG nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare , respectiv :
- Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
- Cunoaste limba romana scris si vorbit;
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Are capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau alte unitati sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii si dupa caz , de vecgime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .
* Conditii specifice :
I. Conditii de studii si experienta :
- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale ;
- Experienta profesionala minima in specialitatea studiilor - 10 ani ;
- Aviz de exercitarea profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania ( sau adeverinta eliberata de CNAS privind depunerea cererii de solicitare a avizului de exercitare a profesiei) .
II. Alte abilitati , aptitudini , competente
- Competente TIC – MS Office (Word , Excel ) – utilizator independent
- Competente de comunicare scrisa si verbala , de relationare ;
- Abilitati de lucru individual si in echipa ;
- Abilitati pentru munca in conditii de stres , in situatii de urgenta sau neprevazute ;
- Atitudine pozitiva , motivatoare .
III. Atributiile postului : identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale , familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea , combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate . Responsabilitatile specifice sunt detaliate in fisa postului .
Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente :
a) Formularul de inscriere la concurs ;
b) Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea potrivit legii , dupa caz ;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
d) Carnetul de munca sau , dupa caz , adeverinte care atesta vechimea in munca , in meserie, si/sau in specialitatea studiilor /contract de voluntariat, in copie ;
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
g) Curriculum vitae, model comun European , semnat pe fiecare pagina ;
h) Declaratie de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;
i) Dovada inscrierii in Colegiul National al Asistentilor sociali sau declaratie pe proprie raspundere ca pana la semnarea contractului individual de munca va prezenta inregistrarea sa in CNAS/ in caz contrar concursul/examenul este declarat nul .
- Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii .
- Actele prevazute la lit b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .
- In cazul cazierului judiciar , candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale , are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului .

* Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin grija secretarului comisiei de concurs sau se poate descarca de pe site-ul Primaria Puiesti Vaslui la sectiunea Anunt concurs Asistent Social .
* In vederea participarii la concurs , candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii/ afisarii anuntului , pana la data de 12.08.2020 ora 16.00 .
* Dosarele de inscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar , cu procura autentificata , la sediu primariei Puiesti , biroul secretariat , sau la adresa de e-mail : secretar.primariapuiesti@gmail.com .

Recomandari privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic :
* volumul total al documentelor atasate dosarului de concurs sa nu depaseasca 15 MB ;
* vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicatii sau site-uri web ( cum ar fi cele generate de site-uri web de transfer fisiere in care se anunta link-urile de descarcare a fisierelor ) ;
* nu se vor transmite atasamente cu extensiile .exe , .com , sau .lnk ;
* nu se vor transmite atasamente parolate ;
* obligatoriu in subiectul mesajului se vor scrie :
- numele persoanei participante ( ex ION ION )
- postul pentru care candideaza
* in subiectul sau corpul mesajelor sa nu fie link-uri catre site-uri web ;
* documentele transmise prin transfer de fisiere online nu vor fi descarcate .

Bibliografie obligatorie :

a. Legea asistentei sociale nr 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ;
b. HG nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal , cu modificarile ulterioare ;
c. Hg 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale , precum si a regulamentelor –cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
d. Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr 292019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice , persoanelor fara adapost , tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate , precum si pentru serviciile acordate in comunitate , servicii acordate in sistem integrat si cantinele sociale .

Modalitatea de desfasurare a concursului
Concursul se desfasoara in trei etape succesive dupa cum urmeaza :
a) depunerea dosarelor de inscriere la concurs de catre candidati, in perioada cuprinsa intre data publicarii/afisarii si 12.08.2020 ora 16.00 ;
b) selectia dosarelor de inscriere , pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de participare la concurs, se va realiza in perioada 13-14.08.2020 , astfel incat la data de 17.08.2020 se va afisa rezultatul acesteia la sediul si pe site-ul UAT, folosind sintagma ,, admis "sau ,, respins ", insotita de motivul respingerii dosarului dupa caz;
c) contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in maximum o zi lucratoare (24 ore) de la data si ora afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor . Comisia de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatul final in termen de maximum o zi lucratoare ( 24 ore) de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ;
d) proba scrisa va avea loc in data de 24.08.2020 ora 10.00 ;
La aceasta proba vor participa doar candidatii care au fost declarati ,, admis"la rezultatul final al selectiei dosarelor . Rezultatul probei ,,scrise "va fi afisat la sediul si pe site-ul UAT Puiesti, in data de 17.08.2020 , cu precizarea punctajului obtinut si a sintagmei ,, admis"sau ,,respins" ;
e) Interviul va avea loc in data de 25.08.2020 , ora 10.00 ;
La aceasta proba vor participa doar candidatii care au fost declarati ,,admisi" la rezultatul final de la proba ,,scrisa ". Sunt declarati admisi la proba ,,scrisa" si la ,, interviu " candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte , maximum 100 de puncte . Rezultatele probelor de concurs vor fi afisate la sediul si pe site-ul UAT Puiesti, cu precizarea punctajului si a sintagmei ,, admis " sau ,, respins", precum si ora la care se afiseaza .
f) dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba ,,scrisa"si ,, interviu", candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare (24 de ore) de la data si ora afisarii rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile se depun prin secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, din cadrul UAT Puiesti .
g) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse atat la proba ,,scrisa" cat si la ,, interviu" se face prin afisarea la sediul si pe site-ul UAT, in maximum o zi lucratoare (24 de ore) de la data expirarii termenului de contestatie .
In cazul in care nu sunt depuse contestatii la proba ,,scrisa", data si ora programarii sustinerii ,, interviului "pot fi modificate, la solicitarea candidatilor consemnata in scris si cu acordul comisiei de concurs .
h) Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe .
i) Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu . Se considera ,,admis"la concurs, candidatul care a abtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar .
j) La punctajele egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator .
k) Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios-administrativ, in conditiile legii .

Primar Secretar general uat

Vasile Pantea Adrian Vasile Mitu


ROMANIA
JUDETUL VASLUI
UAT COMUNA PUIESTI


Formular inscriere concurs


Domnule Primar,

Subsemnatul .........................................................................., cu domiciliul in ..............................................................................................................., posesor al CI seria ................ Nr. ...................., va rog sa-mi aprobati participarea la concursul/examenul din perioada 24-25 08.2020, pentu ocuparea unui post contractual , vacant , de asistent social (COD COR 263501) ¼ norma de lucru (2 ore/zi), in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, judetul Vaslui.

Cu deosebit respect,

Domnului Primar al Comunei Puiesti, judetul Vaslui


Data, Semnatura,

................................ ..........................................

Vizualizari: 327
Data creare: 28-07-2020 15:24:57

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, 2016

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, Puiești, 2016Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, 2016

2017 Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XVI-a

Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XVI-a, comuna Puiești, judeţul Vaslui - 2017Festivalul de muzică corală, laică și religioasă "Gheorghe Cucu", ediţia a XV-a, Puiești, Vaslui

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL

CONCURS OCUPARE POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL

ANUNT CONCURS OCUPARE POST PAZNIC

CONCURS OCUPARE POST VACANT DE PAZNIC

ANUNT CONCURS AGENT AGRICOL

PRIMARIA COMUNEI PUIESTI, JUDETUL VASLUI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE AGENT AGRICOL

Anunt promovare grad profesional

Primaria Comunei Puiesti organizeaza examen de promovare in grad profesional

ANUNT CONCURS ASISTENT SOCIAL

ANUNT OCUPARE POST VACANT DE ASISTENT SOCIAL CU EXPERIENTA